top of page

Terms & conditions

IZPOSOJA KOLES

1.      ČLEN

Ti splošni pogoji se nanašajo na vsako pogodbo sklenjeno med HourAway in uporabnikom za organizirano storitev ali izposojo koles, vključno z vsemi dodatki, kot je na primer čelada in ključavnica.

Ti pogoji zavezujejo upravitelja in uporabnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 79/2007). Hkrati se upošteva Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. 114/06).

2.      RAZLAGA IZRAZOV

V teh splošnih pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi naslednji pomen:

·        kolesa so gorska električna kolesa, ki so last upravitelja;

·        upravitelj je HourAway, Nejc Peternelj, Javorje 20A, 4223 Poljane nad Škofjo Lok;

·        uporabnik je naročnik oziroma oseba, ki najame kolo;

·        vodič je oseba, ki spremlja uporabnika na izletu;

·        kraj prevzema je kraj, kjer uporabnik prejme kolo ;

·        storitev pomeni izposojo koles ali organizirano aktivnost;

·        spletna stran je dostopna na spletnem naslovu www.hour-away.com.

 

3.      SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGOJEV

Pogoji so objavljeni na spletni strani www.hour-away.com in so sestavni del pravnega razmerja med upraviteljem in uporabnikom. Upravitelj si kadarkoli pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev pogojev. Pogoje lahko spremeni zgolj HourAway oziroma oseba, pooblaščena s strani HourAway. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletni strani.

4.      ČLEN

Izposojo koles pri podjetju HourAway, Nejc Peternelj, Javorje 20A, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, urejajo predmetni splošni pogoji najema, končni dogovor o lastnostih najema, izpolnjen in podpisan Obrazec, uradni cenik HourAway in pravilno izpolnjena in podpisana skica kolesa.

5.      UPORABNIK

Uporabnik je lahko vsaka polnoletna fizična oseba. Kolo lahko uporabljajo tudi osebe, ki še niso polnoletne, vendar imajo več kot 14 let. Za te osebe izpolni in podpiše Obrazec njihov zakoniti zastopnik, pri čemer imajo dolžnost o tem obvestiti najemodajalca in posredovati podatke mladoletnih oseb. 

Zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika, odgovarjajo za vso škodo, ki jo neposredno ali posredno s koriščenjem storitve povzroči mladoletna oseba.

6.      PRAVNO RAZMERJE

Storitev je mogoča zgolj v naprej po dogovoru. Ko stranka izrazi povpraševanje, HourAway, odvisno od želje stranke, poda pisno ali ustno ponudbo. Ponudba mora vsebovati podatke upravitelja, ime storitve (izposoja koles ali kolesarska tura), koliko časa bo storitev trajala, končno ceno, kraj izposoje koles oziroma začetka izleta, rok za sprejetje ponudbe in druge elemente, v kolikor je to potrebno oziroma je to želja stranke. Pravno razmerje je vzpostavljeno v trenutku, ko stranki dosežeta dogovor glede lastnosti razmerja in uporabnik rezervacijo potrdi ustno ali pisno (preko e-maila oz. spletnega mesta).

HourAway ostane ves čas lastnik vseh koles in dodatkov.

7.      DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije: a) identiteto podjetja (ime, sedež podjetja ter poslovna enota), b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), c) bistvene značilnosti artiklov oziroma storitev č) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi, naj bi bil dostopen za izposojo kot prikazano), d) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave ali prevzema), e) vse cene so jasno in nedvoumno določene, prav tako je razvidno ali že vsebujejo davke in stroške prevoza, f) način plačila in dostave/prevzema, g) časovno veljavnost ponudbe; rok, v katerem je še možno odstopiti od pravnega razmerja in pogojih za odstop; i) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s strankami.

8.      CENA IN ČAS STORITVE

Uporabnik mora vrniti kolo pravočasno in najkasneje do ure, kot je dogovorjena z Obrazcem. Kraj vrnitve kolesa upravitelj in uporabnik določita na Obrazcu.

Najem kolesa za en dan pomeni  12ur.

Eno-dnevna tura traja približno 8ur. HourAway si pridržuje pravico, da jo skrajša brez povračila denarja, v kolikor uporabnik ne upošteva navodil vodiča ali če vodič oceni, da bi bilo nevarno nadaljevati (npr. v primeru nenadnega slabega vremena).

HourAway ni dolžan vrniti denarja, v kolikor je kolo vrnjeno pred dogovorjeno uro.

V kolikor uporabnik kolesa ne vrne v dogovorjenem času, si upravitelj pridružuje pravico, da uporabniku za zamudo zaračuna dodaten dan, poleg že dogovorjene cene najema. Uporabnik mu lahko zaračuna največ 5 dodatnih ur uporabe za prvi dan. Če se to ponovi več dni zapored lahko uporabnik zaračuna največ 150% dogovorjene cene najema. O zamudi mora obvestiti upravitelja, drugače ta lahko zamudo smatra kot tatvino in o tem obvesti policijo.

Če kolo ni vrnjeno v dogovorjenem času si upravitelj pridružuje pravico, da v kolikor je to mogoče, vzame kolo nazaj kadarkoli.

Uporabnik lahko podaljša izposojo kolesa, v kolikor to ni že rezervirano za novo izposojo s strani tretje osebe in o tem obvesti upravitelja vsaj 2 uri pred uro vrnitve.

9.      PLAČILO , PREVZEM in VRNITEV KOLES

Uporabnik mora celoten znesek storitve, v višini kot to določa veljavni cenik, plačati ob prejemu koles na dogovorjenem kraju prevzema, v kolikor ni dogovorjeno drugače. Plačilo je mogoče v gotovini ali s kartico.

Pred prejemom koles mora vsak uporabnik izpolniti in podpisati Obrazec, ki jo dobi pri upravitelju in katere del so tudi ti splošni pogoji, zraven mora predložiti veljaven osebni dokument. Upravitelj si pridružuje pravico fotokopirati osebni dokument ali le-tega obdržati do vrnitve kolesa. V primeru nepopolno izpolnjenega obrazca, lahko upravitelj od uporabnika zahteva ustrezne dopolnitve. V kolikor uporabnik teh ne poda v ustreznem času ali je dopolnitev neprimerna, lahko upravitelj skladno s temi pogoji enostransko prekine pogodbeno razmerje.

Uporabnik prevzame kolo, ob izpolnitvi vseh pogojev, formalnostih in ko pravilno in v celoti izpolni Obrazec na kraju prevzema oz. začetka izleta.

Ob prevzemu kolesa uporabnik, skupaj z upraviteljem pregleda kolo. S podpisom Prevzemnega zapisnika uporabnik potrdi, da je kolo v brezhibnem stanju oz. da se je seznanil z dopustno napako manjšega obsega, če je ta posledica redne obrabe kolesa in ne pomeni nevarnosti za upravljanje s kolesom. Uporabnik je dolžan upravitelja opozoriti na vsakršno morebitno napako na kolesu, ki jo opazi pred začetkom uporabe kolesa. V kolikor napake ne morejo biti nemudoma odpravljene, lahko uporabnik zahteva drugo kolo. Uporabnik se strinja s stanjem kolesa v trenutku začetka uporabe.

Uporabnik mora kolo vrniti v enakem stanju kot ga je dobil in na dogovorjenem kraju. V kolikor uporabnik vrne kolo v nedelujočem ali poškodovanem stanju in ta ni poškodovan zaradi namernega ravnanja uporabnika, lahko kolo zamenja z drugim brezhibno delujočim kolesom, do izteka časa najema. Pri tem mora nemudoma obvestiti upravitelja o razlogih za škodo na kolesu. Taka zamenjava kolesa ali opreme se izvede glede na dano razpoložljivost koles in opreme pri upravitelju, ne glede na to ali ima nadomestno kolo oz. oprema različne lastnosti od zamenjane. V kolikor upravitelj nima na razpolago nobenega nadomestnega kolesa (opreme) ni dolžan vračati denarja uporabniku, če je do izteka najema kolesa (opreme) manj kot 2 uri najema. V nasprotnem primeru mu vrne s časom najema sorazmerni delež najemnine.

Ob vrnitvi kolesa upravitelj in uporabnik ponovno pregledata kolo in sestavita in podpišeta Prevzemni zapisnik. V kolikor ugotovita, da je kolo v enakem stanju kakor je bilo ob prevzemu (razen znaki običajne obrabe), se uporabniku vrne osebni dokument. V kolikor ugotovita morebitne poškodbe na najetem vrnjenem kolesu, ki niso znaki običajne uporabe, je uporabnik dolžan takoj v celoti povrniti škodo, ki je nastala upravitelju. Škodo oceni upravitelj oz. oseba, ki jo upravitelj v ta namen pooblasti. V kolikor se uporabnik ne strinja z ugotovitvami upravitelja, ima ta pravico ravnati v skladu z določili teh splošnih pogojev.

10.   OBVEZNOSTI UPORABNIKA

 

·        Uporabnik uporablja kolo na lastno odgovornost, samo kot običajno prevozno sredstvo v običajnem cestnem prometu, na način ki je običajen za povprečne športne rekreativce.

·        Uporabnik mora upoštevati navodila, ki mu jih da upravitelj.

·        Uporabnik mora s kolesom ravnati previdno in kot dober gospodar.

·        Uporabnik mora upoštevati navodila za uporabo in veljavne cestno-prometne predpise. Upravitelj, ne odgovarja za posledice (npr. škodo ali denarne kazni) nepravilne uporabe kolesa ter nespoštovanja cestno-prometnih predpisov.

·        Uporabnik lahko kolo uporablja zgolj v Sloveniji, v kolikor ni na Obrazcu dogovorjeno drugače.

·        Uporabnik na izletu upošteva navodila spremljevalca.

Uporabnik je dolžan:

·        koristiti storitev s potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo ter ob upoštevanju teh pogojev uporabe;

·        ravnati s kolesom tako, da so poškodbe, uničenje ali izginotje izključeni;

Primerna uporaba izključuje:

·        kakršnokoli uporabo kolesa na način, ki v nevarnost spravlja njega samega ali tretjo osebo;

·        kakršnokoli demontažo ali poskus demontaže celotnega kolesa ali dela kolesa;

·        uporabo kolesa in opreme na športnih prireditvah;

·        uporabo koles v komercialne namene in oddaja kolesa v podnajem;

·        uporabo koles za prevoz nevarnih snovi, ilegalnega blaga, oseb ali lastnine proti plačilu;

·        vožnjo pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih sredstev ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja;

·        vsakršno drugo morebitno podobno zlorabo.

V primeru izposoje koles je uporabnik sam v celoti odgovoren za orientacijo in branje zemljevidov. HourAway ne odgovarja za morebitne težave, ki nastanejo ker se uporabnik izgubi ali druge težave, kot so zamude ali nesreče.

Te obveznosti veljajo za uporabnika ne glede na vrsto storitve.

V kolikor upravitelj ugotovi, da je uporabnik pod vplivom alkohola ali drog si pridržuje pravico, da uporabniku kolesa ne da oz. mu kolo vzame.

11.   ODGOVORNOST ZA ŠKODO

V času storitve uporabnik v celoti odgovarja za vsak dogodek ali vsako škodo, ki je nastala njemu, tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb zaradi uporabe uporabnikovega kolesa.

V primeru škode na kolesu, ki je posledica nepravilne uporabe kolesa ali uporabe v nasprotju z navodili upravitelja, mora uporabnik upravitelju plačati znesek odškodnine v višini nastale škode. Škodo oceni upravitelj oz. oseba pooblaščena s strani upravitelja ob vračilu kolesa, skladno s cenikom novih koles in opreme, upoštevajoč redno obrabo kolesa in opreme v trenutku izročitve uporabniku.

V primeru, ko uporabnik ukrade ali ne vrne kolesa ali opreme, ali ko ga vrne nepopravljivo poškodovanega, mora plačati upravitelju odškodnino v višini vrednosti novega kolesa in opreme skladno s cenikom novih koles in opreme.

V primeru, ko tretja oseba ukrade uporabniku kolo ali opremo ali ko se kolo ali oprema poškoduje v prometni nesreči, ki jo obravnava policija, mora uporabnik upravitelju predložiti kopijo prijave policiji in poročilo o kraji ter mu v roku 5 dni od dneva kraje plačati varščino, enako ceni skladno s cenikom novih koles in opreme, upoštevajoč redno obrabo kolesa in opreme do trenutka izročitve le te uporabniku. Varščina bo uporabniku povrnjena le v primeru vrnitve ukradene opreme. V nasprotnem primeru se znesek zadrži kot dogovorjena odškodnina.

Kolo ostane v polnem obsegu v uporabnikovi izključni odgovornosti, dokler upravitelj storitve ne prejme kopije prijave kaznivega dejanja.

Če najeto kolo ni vrnjeno v dogovorjenem času, oziroma uporabnik ne obvesti upravitelja o nepredvideni zamudi, se smatra, da si ga je uporabnik protipravno prisvojil. Upravitelj je upravičen o tem obvestiti policijo in ostale pristojne organe.

V primeru izgube kolesa mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti upravitelja. Uporabnik mora upravitelju plačati odškodnino v višini vrednosti novega kolesa in opreme skladno s cenikom novih koles in opreme.

Kolesa so opremljena s serijskimi številkami. V kolikor upravitelj ugotovi, da je oprema zamenjana oz. kak del manjka ali je zamenjan, mora uporabnik plačati nastalo škodo v celoti, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja s kolesom v namene opravljanja dejavnosti izposoje.

Uporabnik ves čas uporabe kolesa ravna z njo kot dober gospodar. V kolo ne sme posegati ali ga popravljati, v kolikor to ni predhodno dogovorjeno z upraviteljem. V primeru škode na kolesu ali poškodovanja kolesa zaradi nespoštovanja teh določil, je uporabnik dolžan povrniti upravitelju vso nastalo škodo in morebitni izgubljeni dobiček zaradi nezmožnosti opravljanja pridobitne dejavnosti z nadaljnjo izposojo te opreme.

V primeru okvare ali poškodbe kolesa v času storitve mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti upravitelja in postopati v skladu z navodili upravitelja. Okvaro je uporabniku dovoljeno odpraviti oz. popraviti zgolj z oddajo kolesa v pooblaščeni servis v skladu s predhodnim soglasjem upravitelja.  V primeru uporabnikovega ravnanja v nasprotju z določili te točke ali popravila opreme na svojo roko ali nastanka okvare na opremi, ki bi bila povzročena zaradi napačne uporabe ali upravljanja s strani uporabnika, se uporabnika bremeni za stroške odprave oziroma popravila okvare oz. stroške prenehanja veljavnosti garancije zaradi nepooblaščenega posega.

Uporabnik mora v primeru škode na kolesu, kraje, izgube kolesa upravitelju povrniti tudi izgubljeni dobiček, ki mu nastane zaradi nezmožnosti opravljanja pridobitne dejavnosti z nadaljnjo izposojo opreme.

12.   ZDRAVSTVENO STANJE

Uporabnik je odgovoren za izbiro storitve, ki ustreza njegovi fizični pripravljenosti. Če pri tem potrebuje kakršnokoli pomoč, lahko kontaktira HourAway.

Uporabnik s podpisom Obrazca prevzame celotno odgovornost, da je ustrezno fizično in umsko sposoben upravljati in uporabljati kolo, pri čemer prevzema tudi odgovornost za vso škodo, ki bi izvirala iz njegove to vrstne pomanjkljivosti.

Uporabnik je dolžan obvestiti upravitelja o svojem slabem zdravstvenem stanju in o drugih vplivih, ki bi lahko vplivali na njegovo uporabo kolesa (alergije). Uporabnik mora sam poskrbeti za morebitna zdravila, ki jih potrebuje.

V primeru nosečnosti, naj se uporabnik predhodno posvetuje z HourAway.

13.   OBVEZNOSTI UPRAVITELJA

Tako za izposojo koles kot za organizirano aktivnost se upravitelj zavezuje, da priskrbi kolesa, ki ustrezajo zakonskim in dogovorjenim pogojem. Upravitelj mora predati kolo, ki je dobro vzdrževano in tehnično v dobrem stanju.

Upravitelj pregleda kolo za kakršnekoli napake takoj ob vrnitvi.

14.   ZAVAROVANJE

Uporabniki, ki se poslužujejo katerekoli storitve HourAway so dolžni imeti veljavno in primerno zavarovanje. Upravitelj ne odgovarja za kakršnekoli stroške, izgube ali odgovornosti, ki so posledica uporabnikovega neprimernega zavarovanja.

Uporabnik se strinja in sprejema polno odgovornost za aktivnosti, ki so del izbrane organizirane aktivnosti.

Uporabnik se organizirane aktivnosti udeležuje prostovoljno in se zaveda možnih tveganj.

15.   ODVEZA OD ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, se lahko lastnosti artiklov, razpoložljivost ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe ažurno popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik stranko obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od rezervacije. Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije opreme za izposojo, storitev ali aktivnosti, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka, storitve ali aktivnosti.

16.   ODSTOP OD PRAVNEGA RAZMERJA

V primeru uporabnikove kršitve katerega od določil teh splošnih pogojev, podpisanega Obrazca, izpolnjene in podpisane skice ima upravitelj pravico do odstopa od pravnega razmerja s takojšnjim učinkom in odvzema najetega kolesa ali opreme uporabniku. Uporabnik se s sklenitvijo pravnega razmerja izrecno strinja z neuveljavitvijo ugovora zoper odločitev upravitelja iz prejšnjega stavka. Upravitelj lahko uveljavi pravice iz tega pogoja.

Uporabnik lahko ob vsakem času odstopi od pravnega razmerja in vrne kolo (opremo) upravitelju, če ima kolo oz. oprema stvarno napako, ki ne omogoča nemotene in varne rabe, in upravitelj nima nadomestnega kolesa ali opreme. V tem primeru upravitelj vrne najemnino in morebitna druga doplačila v sorazmerju s časom, ko uporabnik ni mogla uporabljati kolesa (opreme).
 

V kolikor upravitelj kadarkoli med trajanjem najema ugotovi, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s temi pogoji, lahko upravitelj enostransko prekine razmerje, uporabnik pa je v tem primeru dolžan takoj vrniti kolo.

Pristojnost za spore:


Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere stranki prenašata izrecno pristojnost, tudi v primeru arbitražnega postopka, pritegnitve tretje osebe kot poroka ali sosporništva.

Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta upravitelj in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta upravitelj in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Kranju.

12. RAZLAGA TEGA DOKUMENTA


Če se izkaže, da je katerakoli določba iz tega dokumenta neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.

- cycling holidays in Slovenia

- cycling tours Slovenia

 

 

 

bottom of page